DUYURULAR« GERİ DÖN

 • S.S.72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinden Olağan Genel Kurul İlanı - 2018

  25.02.2018

  S.S.72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

  OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  Kooperatifimizin 2016/2017 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Şubat 2018 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11:00’da Pırıltı Düğün Salonları Eşref Dinçer Mahallesi Irmak Sokak No:222 Gemlik/BURSA adresinde yapılacaktır.

  İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Ana sözleşmesi 28.maddesi gereğince 25 Şubat 2018 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            YÖNETİM KURULU

   

  GÜNDEM

  1- Yoklama ve Açılış,

  2- Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )

  3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

  4- Bakanlığın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca, oya sunulması geriye bırakılan 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 iş yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların ayrı ayrı okunması, Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca okunan raporlara ilişkin düzenlenen İnceleme Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi ile ayrı ayrı oylamaya sunulması,

  5- 2016/2017 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen inceleme Raporunun okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

  6- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ve 2016/2017 iş yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

  7- Karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet Kar/Zararın görüşülerek karara bağlanması,

  8- Kooperatifin 2017/2018 İş Yılı Bütçesi ile Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

  9- Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

  10- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,

  11- Yönetim Kurulu üyelerinin Hakkı Huzur ve Harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

  12- Dilek ve temenniler,

  13- Kapanış.

  NOT:a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün/azami teslimat miktarının en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

  b) Kooperatifimiz 2016/2017 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2017/2018 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Ana sözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

  c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4’ncü maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.