×
GEMLİK KOOPERATİFİ

 

S.S.72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

 

        Kooperatifimizin 2017/2018 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak 2019 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11:00’da Pırıltı Düğün Salonları Eşref Dinçer Mahallesi Irmak Sokak No:222 Gemlik/BURSA adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Ana sözleşmesi 28.maddesi gereğince 27 Ocak 2019 tarihine rastlayan Pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          YÖNETİM KURULU

 

 

                               GÜNDEM

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. Divan Kurulunun Seçimi, (1 Başkan, 2 Katip)
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. 2017/2018 İş Yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 Tarih ve 2018/1 Sayılı Genelgesi uyarınca düzenlenen inceleme raporunun okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,
 5. 2017/2018 İş Yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
 6. 2017/2018 İş yılı faaliyet dönemine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararın görüşülerek karara bağlanması,
 7. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’ in 4. Maddesi uyarınca iki yıllık birleşik genel kurul yapılmasına ilişkin görüşme yapılması,
 8. Birleşik Genel Kurulun kabul edilmesi durumunda Kooperatifin 2018/2019 ve 2019/2020 İş yılı Bütçeleri ile Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 10. Kooperatif Anasözleşmesinin 11/4. Maddesi gereğince sermaye payı taksitini ödeyemeyecek durumda olan ortaklarımızın sermaye payı taksitlerini bir yıl süre ile erteleme taleplerinin görüşülmesi,
 11. Görev süreleri sona ermiş olan Birlik Temsilciliklerine 24 Asıl ve 24 Yedek temsilci seçilmesi,
 12. Yönetim Kurulu üyelerinin Hakkı Huzur ve Harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
 13. Dilek ve Temenniler,
 14. Kapanış.

 

NOT:a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün/azami teslimat miktarının en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

b) Kooperatifimiz 2017/2018 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2018/2019 ve 2019/2020 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Ana sözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4’ncü maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.