×
MÜREFTE KOOPERATİFİ

S.S.987 SAYILI MÜREFTE ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Kooperatifimizin 2019/2020 ve 2020/2021 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Şubat 2022 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 13.30’da Mürefte Mah. Yalı Cad. Zeytin Sok. No:2 Şarköy/TEKİRDAĞ adresinde bulunan idari binamızın Kemal Karagöz Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 15 Şubat 2022 tarihine rastlayan Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

                                                                                                               YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

 

 1. Yoklama ve açılış,
 2. Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. 2019/2020 ve 2020/2021 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi,  belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporunun okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,
 5. 2019/2020 ve 2020/2021 iş yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
 6. Karara bağlanmayan faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
 8. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca iki yıllık Birleşik Genel Kurul yapılmasına ilişkin görüşme yapılması,
 9. Birleşik Genel Kurulun kabul edilmesi durumunda, Kooperatifin belirlenmiş olan Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2021/2022 ve 2022/2023 iş yılı çalışma programları ve bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
 11. 2022/2023 ve 2023/2024 Zeytin alım Kampanyasında Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Ortakları Yardımlaşma Fonuna Ürün bedellerinden %3 kesinti Yapılmasının görüşülerek karara bağlanması
 12. Görev süresi sona ermiş Yönetim Kurulu üyeleri ile 20 Birlik temsilcisinin asil ve yedeklerinin seçilmesi,
 13. Dilek ve temenniler,
 14. Kapanış.

 

NOT: a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

b) Kooperatifimiz 2019/2020, 2020/2021 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2021/2022, 2022/2023 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34. maddesi ve 64. maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.”