×
ERDEK KOOPERATİFİ

S.S.162 SAYILI ERDEK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

2019 / 2020 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURUL

İLANI

 

İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgesi ile Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğünün 06.01.2021 tarih ve E-58631086-251.04 sayılı yazılarına istinaden; covid-19 salgın tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Kooperatifimizin 2019/2020 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bakanlığımızın 27.04.2021 tarih ve 63562007 sayılı görüşleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen gündem ile, 22.06.2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de Zeytinli Mahallesi Arif Kalıpsızoğlu caddesi Gedeve mevkii adresindeki kooperatifimiz Zeytinyağı fabrikasında yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı kooperatifimiz ana sözleşmesinin 28/3 maddesi gereğince 30.06.2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                                                                                                                     YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1) Yoklama ve açılış,

2) Genel Kurul Divan Heyetinin seçini (1 başkan, 2 katip),

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4) 2019/2020 İş Yılına İlişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, revize bütçenin görüşülmesi, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporunun okunması ve müzakeresi ile oylamaya sunulması,

5) 2019/2020 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulunun ibrası,

6) 2019/2020 İş yılı faaliyet dönemine ilişkin ortak içi ve ortak dışı Faaliyet Kar/Zararın görüşülerek karara bağlanması,

7) Kooperatifin 2020/2021 iş yılı çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve bunların uygulanmasına yönelik olarak kooperatifin 2020/2021 iş yılı faaliyet dönemi Çalışma Programı ve Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,

8) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Kooperatif ve üst kuruluşlarının Olağan Genel Kurul toplantılarının birleştirilerek yapılması hakkındaki tebliğin 4/2 maddesi uyarınca 2(iki) yıllık birleşik genel kurul yapılmasına ilişkin karar alınması,

9) Birleşik Genel Kurulun kabul edilmesi durumunda Kooperatifin 2021/2022 İş yılı bütçesi ile Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

10) Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11) Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak ve bunlarla ilgili gerekli çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

12) Yönetim Kurulu üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi hususunda karar alınması,

13) Dilek ve temenniler,

14) Kapanış.

 

a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün/azami teslimat miktarının en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

b) Kooperatifimiz 2019/2020iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2020/2021 ve 2021/2022 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Ana sözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4’ncü maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.