×
İZNİK KOOPERATİFİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

     Kooperatifimizin 2020/2021 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.02.2022 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11:00’da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orhangazi Caddesi No. 58 İznik/BURSA adresinde yapılacaktır.

     İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Kooperatifimiz Ana sözleşmesi 28.maddesi gereğince 15.02.2022 tarihine rastlayan Salı günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

                                                                                                     YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1. Yoklama ve Açılış,

2. Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4. 2020/2021  İş Yılına İlişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, revize bütçenin görüşülmesi, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, belirtilen dönem için Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporunun okunması ve müzakeresi ile oylamaya sunulması,

5. 2020/2021 İş Yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

6. 2020/2021 iş yılı faaliyet dönemlerine ilişkin ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararı ile kooperatifin hesaplarında bulunan 2015/2016  yıllarına ilişkin ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Hakkı Huzur ve Harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

8. Kooperatifin 2021/2022 İş Yılı Bütçesi ile Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

9. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

10. Dilek, temenniler ve Kapanış

 

a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün/azami teslimat miktarının en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

b) Kooperatifimiz 2020/2021 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2021/2022 iş yılı çalışma programı

c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4’ncü maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.